214407 Bottom Plate

Photo Courtesy of Nikos Chatzoudis